Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tiêu đềBáo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Tóm tắtBáo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Loại văn bản:Báo cáo thường niên
Số lượt xem:166
Người tạo:Anh, Truong Thi Mai (PETAJICO HANOI)
Thời gian tạo:2013/04/01 10:39:08
Attachments: