Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Petajico Hà Nội03:01' CH-Thứ ba, 19/03/2019

Kính mời Quý vị tải Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận và tài liệu Đại hội tại đây:

Petajico Hà Nội